ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 : Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา Portfolio และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. Download แบบฟอร์ม Portfolio
 3. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร
  (โปรดตรวจสอบ รหัสผู้สมัคร ก่อนดำเนินการในขั้นตอนที่ 4.)
 4. ดำเนินการ Upload ไฟล์ Portfolio เข้าสู่ระบบ (ระหว่างวันที่ 15 – 21 ธ.ค. 64)
  เป็นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 7.5 MB) ความยาวไม่เกิน 15 หน้า ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
  (ผู้ที่สามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ต้องมีรายชื่อตามประกาศผลฯ ในข้อ 1. เท่านั้น)
 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th วันที่ 29 ธ.ค. 64
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 64)
15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 64
3ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร15 พ.ย. – 8 ธ.ค. 64
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 15 ธ.ค. 64
5ผู้มีสิทธิ์พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด15 - 21 ธ.ค. 64
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์28 ธ.ค. 64
7ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับฟังการชี้แจงการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
6 ม.ค. 65
8ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์7 ม.ค. 65
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา11 ม.ค. 65
10ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล12 - 18 ม.ค. 65
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์20 ม.ค. 65
12ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 65
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
15กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
16จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
17ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
QR Code สำหรับกลุ่ม Line
เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร
กับผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-507, 044-223-519
 • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010