ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 และการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 : Portfolio

หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน

จะถือว่าการยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในวันที่ 14 มกราคม 2565 ในกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (CPIRD: Inclusive track) เรียงโควตาของแต่ละอำเภอและเรียงตามลำดับคะแนน กรณีพิจารณาตามนี้แล้วไม่ครบโควตาจะให้สิทธิ์ผู้ที่มีคะแนนลำดับถัดไปของอำเภอที่ได้รับโควตาไปแล้วเป็นรอบ ๆ

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติรายละเอียดเข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ Zoomกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศอย่างเคร่งครัด
 2. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
  (ในวันที่  6 ม.ค. 65 – 7 ม.ค. 65 ภายในเวลา 16.30 น.)
 3. ในวันที่ 10 ม.ค. 65 โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ 2 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ในกรณีผู้ผ่านขั้นตอนที่ 2 สละสิทธิ์จนไม่ครบโควตาของแต่ละพื้นที่ และให้ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 11 มกราคม 2565
 4. โปรดติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ที่แถบรายละเอียดเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2565
 5. ในวันที่ 13 ม.ค. 65 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ผ่านระบบ Online โดยให้เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ computer หรือ tablet หรือ smartphone ที่มีกล้องและไมโครโฟน
 6. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 14 ม.ค. 65 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

เข้าร่วมรับการแนะนำและการทดสอบระบบ Zoom
และแนวทางการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น.
ด้วยรหัส Zoom Meeting ID : 835 340 4579

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
- ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร
29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 64
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร9 - 12 ธ.ค. 64
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
1. [ยืนยันการสมัคร] กรณีเอกสารส่งถูกต้องเรียบร้อยทุกรายการ
2. [แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม และเข้ามายืนยันการสมัครในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
13 - 14 ธ.ค. 64
4มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครที่ส่งเพิ่มเติม15 ธ.ค. 64
5ผู้สมัครที่แนบเอกสารเพิ่มเติมจะต้องเข้ามายืนยันการสมัคร16 ธ.ค. 64
6ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร17 ธ.ค. 64
7ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)18 - 19 ธ.ค. 64
8ประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ21 ธ.ค. 64
9ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ และใช้คะแนน BMAT เรียงจากมากไปหาน้อยแยกตามโควตาของแต่ละจังหวัดและแยกตามโครงการ ในขั้นตอนที่ 1 ผ่านระบบรับสมัคร เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) และเรียงความ ในขั้นตอนที่ 2 (หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบรับสมัคร) 21 ธ.ค. 64
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ 2 และการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 6 ม.ค. 64
11ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)6 - 7 ม.ค. 64
12ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (กรณีผู้ผ่านการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความสละสิทธิ์)11 ม.ค. 65
10 ม.ค. 65
13- กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
- ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ Zoom
13 ม.ค. 65
14ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 14 ม.ค. 65
15ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี14 - 16 ม.ค. 65
16ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์)17 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) ครั้งที่ 219 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) ครั้งที่ 320 ม.ค. 65
17ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17 - 20 ม.ค. 65
(ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.)
18ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing house ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th21 ม.ค. 65
19ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 65
20มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
21ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 11 - 16 ก.พ. 65
22กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
23จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
24ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020