ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing house หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : Portfolio)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Portfolio และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในขั้นตอนที่ 2
ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อย่าลืมกดยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 65 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com
กิจกรรมดี ๆ คอร์สเรียน online และสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ รออยู่ แล้วพบกันหลังยืนยันสิทธิ์นะคะ

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 65 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 11 ก.พ. 65 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
 4. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 11 – 16 ก.พ. 65 ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
- ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร
29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 64
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร9 - 12 ธ.ค. 64
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
1. [ยืนยันการสมัคร] กรณีเอกสารส่งถูกต้องเรียบร้อยทุกรายการ
2. [แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม และเข้ามายืนยันการสมัครในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
13 - 14 ธ.ค. 64
4มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครที่ส่งเพิ่มเติม15 ธ.ค. 64
5ผู้สมัครที่แนบเอกสารเพิ่มเติมจะต้องเข้ามายืนยันการสมัคร16 ธ.ค. 64
6ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัคร17 ธ.ค. 64
7ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)18 - 19 ธ.ค. 64
8ประกาศ แก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนฯ21 ธ.ค. 64
9ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำเพาะ และใช้คะแนน BMAT เรียงจากมากไปหาน้อยแยกตามโควตาของแต่ละจังหวัดและแยกตามโครงการ ในขั้นตอนที่ 1 ผ่านระบบรับสมัคร เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) และเรียงความ ในขั้นตอนที่ 2 (หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบรับสมัคร) 21 ธ.ค. 64
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ 2 และการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 6 ม.ค. 64
11ผู้สมัครยื่นคำร้องขอพิจารณาอุทธรณ์ (ถ้ามี)6 - 7 ม.ค. 64
12ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (กรณีผู้ผ่านการพิจารณาคะแนนจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความสละสิทธิ์)11 ม.ค. 65
10 ม.ค. 65
13- กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
- ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ Zoom
13 ม.ค. 65
14ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 14 ม.ค. 65
15ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี14 - 16 ม.ค. 65
16ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์)17 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) ครั้งที่ 219 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) ครั้งที่ 320 ม.ค. 65
17ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
17 - 20 ม.ค. 65
(ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.)
18ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing house ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th21 ม.ค. 65
19ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 65
20มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
21ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 11 - 16 ก.พ. 65
22กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
23จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
24ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

หากไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020