ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2565

หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ และไม่สามารถถอนการสละสิทธิ์ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง Download แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ หมายเลข 1 – 4 
  และให้ส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 – 4 ที่แพทย์ลงนามรับรอง พร้อมทั้งแนบเอกสารตัวจริงจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมกันเป็น PDF File เพียงไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสผู้สมัครและชื่อ ส่งกลับมายังสำนักวิชาพยาบาลศสาตร์ ทาง E-mail : surada@g.sut.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 12 – 18 ม.ค. 65
 3. ในวันที่ 21 ม.ค. 65 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์
  โดยจะเรียกจากผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ และหากจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษายังไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับถัดไป ให้มาดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ต่อไป
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House
  ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com ระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 65
 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว
  ได้ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 11 ก.พ. 65
 6. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 16 ก.พ. 65 ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 64)
15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 64
3ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร15 พ.ย. – 8 ธ.ค. 64
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 15 ธ.ค. 64
5ผู้มีสิทธิ์พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด15 - 21 ธ.ค. 64
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์28 ธ.ค. 64
7ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับฟังการชี้แจงการสอบสัมภาษณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference
6 ม.ค. 65
8ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์7 ม.ค. 65
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา11 ม.ค. 65
10ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล12 - 18 ม.ค. 65
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์20 ม.ค. 65
12ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 65
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
15กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
16จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
17ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-507, 044-223-519
 • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010