ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการรับตรงจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 3 : Admission)

หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว ไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ และไม่สามารถขอถอนการสละสิทธิ์ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  2 มิ.ย. 65 ภายในเวลา 12.00 น.
 3. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามลำดับ ให้เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. – วันที่ 4 มิ.ย. 65 ภายในเวลา 09.00 น.
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  โดยการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 707-2-35379-0 ในวันที่ 6 มิ.ย. 65 ภายในเวลา 14.00 น. และ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ส่งมาที่ E-mail : admissiondent@g.sut.ac.th
 5. ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิ.ย. 65
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
3. ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
29 เม.ย. – 19 พ.ค. 65
(ถึง 23.59 น.)
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 24 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์30 พ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 31 พ.ค. 65
5มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวสำรองตามลำดับ เพื่อยืนยันสิทธิ์ฯ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th2 มิ.ย. เวลา 14.00 น. - 4 มิ.ย. 65
ภายในเวลา 09.00 น.
6ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด6 มิ.ย. 65 ภายในเวลา 14.00 น.
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์8 - 10 มิ.ย. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 65
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (เพิ่มเติม) 8 ก.ค. 65
10ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020