Page 2 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 2

1

                              คำนำ
            ศูนย์บริการการศึกษาได้จัดทำคู่มือการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจ

        สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกี่ยวกับวิธีการสมัคร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
        สมัคร หลักสูตรที่เปิดสอน เอกสารประกอบการสมัคร ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา รวมถึงการติดต่อในแต่ละ
        หลักสูตร เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นอกจากคู่มือฉบับนี้แล้ว มหาวิทยาลัยยังมี Website ของแต่ละ

        สาขาวิชาที่จะสามารถให้ข้อมูล และเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สนใจสมัครและสาขาวิชา ให้ได้รับข้อมูล
        ประกอบการตัดสินใจในการสมัครได้อย่างดี


            ศูนย์บริการการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป


                                                  ึ
                                     ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศกษา
                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   1   2   3   4   5   6   7