Page 5 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 5

4

          2. หลักสูตรปริญญาเอก จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อ
            จากขั้นปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท มีแบบการศึกษา

            ให้เลือก 2 แบบ คือ
            (1) แบบ 1: การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา แต่สาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียน
                 รายวิชาหรือทำกจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่
                       ิ
                 กำหนด วิทยานิพนธ์ต้องมีค่าเทียบได้  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต สำหรับผู้จบการศึกษาขั้น

                 ปริญญาโทแล้ว
            (2) แบบ 2: การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์  ผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรีต้องทำวิทยานิพนธ์ที่
                 มีค่าเทียบได้    ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ผู้ที่
                 ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท     ต้องทำวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วย

                 กิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ในทั้งสองกรณีต้องมีคุณภาพและ
                 มาตรฐานเดียวกัน        อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

          1. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว
                ค่าประกันของเสียหายทั่วไป      6,000 บาท (คืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)

          2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายปี
            2.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย      20,000 บาท/ปี
            2.2 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา      400 บาท/ปี

          3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
            ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ    2,400 บาท

        หมายเหตุ :  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หมายถึง ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประกันสุขภาพ ค่าบำรุงห้องสมุด
                ค่าบำรุงกีฬา ฯลฯ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10