Page 7 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 7

6

        สาขาวิชา    เคมี

        หลักสูตร    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

            1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญา

             โทของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ
            2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
             ของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง ที่คาด

             ว่าจะสำเร็จการศึกษาด้วยระดับคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1
                                                    ี
            3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. หรือ 2. ต้องเป็นสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาอื่นท่สัมพันธ์
             กัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ของสาขาวิชาเคมี จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
           4. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น

              นักศึกษา
        เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

            1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท
            2. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับและจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช ้

             ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)
            3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ หรือ

             อาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)
        วิธีการคัดเลือก
          คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร

          หนังสือรับรอง ผลการสอบข้อเขียนในรายวิชาทางเคมี ภาษาอังกฤษ และผลการสอบสัมภาษณ์

        ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        ➢ ผศ.ดร.อัญญานี คำแก้ว           โทรศัพท์ 0-4422-4193

                              โทรสาร  0-4422-4185

                              e-mail : anyanee@sut.ac.th

        ➢ ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ       โทรศัพท์ 0-4422-4256

                                        โทรสาร  0-4422-4185

                              e-mail : jatuporn@sut.ac.th

        ➢ สาขาวิชาเคมี               โทรศัพท์ 0-4422-4639

                                        โทรสาร  0-4422-4185

        ➢ เว็บไซต์ของสาขาวิชา : https://beta.sut.ac.th/is-chemistr  http://science.sut.ac.th
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12