Page 4 - คู่มือการรับสมัคร นักศึกษาาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
P. 4

3

                        ู
                      ข้อมลเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


        ระบบการศึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการเรียนการสอนเป็นระบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาละ 3 ภาค
        การศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์


        ประเภทของหลักสูตร
          1. หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัยในระดับ
            ที่สูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ำกว่าขั้นปริญญาเอก โดยมุ่งผลิตนักวิชาการและ นักวิชาชีพที่มีความรู้ใน

            เนื้อหาวิชาพร้อมทั้งความสามารถในการวิจัยหรือค้นคว้าอิสระ
          2. หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยในระดับ
            ที่สูงกว่า ขั้นปริญญาโท โดยมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
                                                      ื่
            โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถ ในการวิจัยอย่างอิสระเพื่อบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ และเพอ
            สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

        ระยะเวลาการศึกษา
          1. หลักสูตรปริญญาโท ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา

          2. หลักสูตรปริญญาเอก ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาสำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท และไม่เกิน 24
            ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขึ้นปริญญาตรี

        โครงสร้างของหลักสูตร

          1. หลักสูตรปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาให้
            เลือก 2 แผน ดังต่อไปนี้
            (1) แผน ก : เน้นการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ

              แบบ ก(1) : การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต โดยไม่ต้องมีการศึกษา
                                                    ื่
                   รายวิชาทั้งนี้สาขาวิชาอาจจะกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอนโดย
                   ไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้ โดยต้องได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
              แบบ ก(2) : การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และ
                   การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อย

                   กว่า 45 หน่วยกิต
            (2) แผน ข : เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย
                  การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระหรือการทำโครงการ

                  ปัญหาพิเศษที่เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 7 หน่วยกิต โดยมีจำนวนหน่วย
                  กิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต การเปิดรับนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
                  สภาวิชาการ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9