ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  • alt text
  • alt text

รายละเอียดกิจกรรม

ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (update 27 ก.ค. 61)
      * วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม 2
      * วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 2
            - สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ
            - สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะ รอบ 2 และ รอบ 3)
      * วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะ รอบ 5) เวลา 13.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2
      * วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
      * วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาอื่น ๆ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
แผนผังการรายงานตัวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
แผนผังโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ

1) เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
2) รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
3) กดปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาใหม่
4) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการเลือกเมนูดังนี้

ลำดับที่ รายละเอียด เมนู
1
1.1 จองหอพักนักศึกษา Online
(ดำเนินการได้ในวันที่ 20 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - วันที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 23.59 น.)
- คำแนะนำการจองหอพัก Online
- รายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก และตรวจสอบผลการจัดห้องพักนักศึกษาใหม่
- เพจหอพักนักศึกษา มทส.
(สอบถามรายละเอียดได้ที่งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170, 044-225120)

 
1.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าหอพัก (ภายในวันที่ 20 - 30 มิ.ย. 61)
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตามที่ระบุในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
- คำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
(สอบถามรายละเอียดการชำระเงินได้ที่งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)

2
ดำเนินการตามขั้นตอน นศ. ใหม่ (ดำเนินการได้ในวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61)
ต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลก่อน ที่ http://reg.sut.ac.th จึงจะสามารถมองเห็นปุ่มเมนูได้


 
2.1 บันทึกทึกประวัตินักศึกษาใหม่ (ดำเนินการได้ในวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61)
- คำแนะนำการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา
[บันทึกประวัติ นศ. ใหม่]
 
2.2 Upload เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดังนี้ (ดำเนินการได้ในวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61)
1) ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารข้อ 1) และ ข้อ 2)(ถ้ามี) ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์
- ศึกษาคำแนะนำและการ Upload เอกสารขึ้นทะเบียน และบันทึกประวัติ นศ. ใหม่ Online
(Clip Video ความยาว 4 นาที)
- คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
(หากไม่ Upload จะไม่สามารถพิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในข้อ 2.3 ได้)
[Crop/Upload]
 
2.3 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
(ดำเนินการได้ในวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61)
(ต้องทำขั้นตอนที่ 2.1 และ 2.2 ก่อน จึงจะทำขั้นตอนนี้ได้)
- รายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (update 27 ก.ค. 61)
[แบบรายงานตัวฯ เป็น นศ. ใหม่]
3
Upload ไฟล์ภาพถ่าย เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ (วันที่ 5 - 20 ก.ค. 61)
- รายละเอียดขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษาใหม่
- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
- ร่วมตอบแบบสอบถามการทำบัตรนักศึกษาใหม่
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7)
[Crop/Upload]
4
ทดสอบความรู้แรกเข้าทางวิชาการ
- ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
- กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ

(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จะยังไม่มีเลขที่นั่งสอบ เนื่องจากสำนักวิชาฯ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการในการแบ่งกลุ่มนักศึกษา ซึ่งจะแจ้งเลขที่นั่งสอบให้นักศึกษาทราบในภายหลัง)
- ตารางทดสอบความรู้กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (23 ก.ค. 61)
- ตารางทดสอบความรู้ทุกกลุ่มสาขาวิชา (ยกเว้นกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์) (24 ก.ค. 61)
- คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Online (Clip Video ความยาว 7 นาที)

นักศึกษา กลับเข้าศึกษาใหม่

ให้มาสอบวันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. ห้อง Lab Com 6 - 8 อาคารเรียนรวม 2

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนสอบได้ที่ http://www.reg.sut.ac.th
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223013)
[ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ]
5
ยืนยันสิทธิ์การขอยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ (ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค. 61)
(สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 23.59 น.)
- รายละเอียดที่นักศึกษาควรทราบ (จะสามารถตรวจสอบได้ในภายในภายหลัง)
[ยืนยันสิทธิ์ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน]
6
ยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น)
- ผู้ขอกู้ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนจองคิวที่ http://scholarship.sut.ac.th เพื่อเลือกวันเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่จองคิวได้ ดังนี้
1) วันที่ 21 - 23 ก.ค. 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
2) วันที่ 24 ก.ค. - 10 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 - 11.00 และ 13.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานทุนการศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 1
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholarship.sut.ac.th
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทุนการศึกษา โทร. 044-223114 ถึง 5)
 
7
เปิดบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 22 - 23 ก.ค. 61 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สำหรับนักศึกษาใหม่)
- รายละเอียดการเปิดบัญชีธนาคาร (update 3 ก.ค. 61)
(สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103)
 
8
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (ตั้งแต่ 15 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61 เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ (ใกล้ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
- ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ Online (กรุณาลงทะเบียนก่อนตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)
- สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-376555
 

ติดต่อสอบถาม

  • - รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
      ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
      โทรสาร 044-223-010
  • - มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ
      ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020