กลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-Entry)

  • alt text

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา

    สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
    สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
         หมายเหตุ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ยกเลิก การรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]
    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
    สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
         หมายเหตุ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่รับ ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้าศึกษาใหม่มาแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
    สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ระเบียบ มติ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-Entry)