ข่าวสารการสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (Re-entry)

  • alt text

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

    รับสมัคร Online ..........
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ..........
    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ..........

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

    รับสมัคร Online (31 ก.ค. - 27 ต.ค. 60)
    ประกาศผลการคัดเลือก (15 พ.ย. 60)

ภาคการศึกษาที่ 3/2560

    รับสมัคร Online (27 พ.ย. 60 - 23 ก.พ. 61)
    ประกาศผลการคัดเลือก (14 มี.ค. 61)