ข่าวสารการสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (Re-entry)

  • alt text

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

    รับสมัคร Online (26 มี.ค. - 29 มิ.ย. 61)
   ประกาศผลการคัดเลือก (25 ก.ค. 61)

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   รับสมัคร Online..........
   ประกาศผลการคัดเลือก..........

ภาคการศึกษาที่ 3/2560

    รับสมัคร Online (27 พ.ย. 60 - 23 ก.พ. 61)
    ประกาศผลการคัดเลือก (14 มี.ค. 61)