ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่1 PORTFOLIO

  • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้ที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 1 PORTFOLIO เรียบร้อยแล้ว
หากต้องการสละสิทธิ์ ให้ยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
หากพ้นกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น


โดยส่งมาทาง E-mail : napaporn@sut.ac.th หรือ walaipon@sut.ac.th

[คำร้องขอสละสิทธิ์]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • - ฝ่ายรับนักศึกษา
      โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
      โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
12 ธ.ค. 60

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
15 - 19 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ Clearing House
25 ธ.ค. 60

ดำเนินการชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
25 ธ.ค. 60 - 17 ม.ค. 61

Upload ใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน
25 ธ.ค. 60 - 17 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
19 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประมาณเดือน ก.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
ประมาณเดือน ก.ค. 61