รอบ 1 Portfolio

Alt text

ประเภทกลุ่ม A

กำหนดการรับนักศึกษา


Alt text

สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กำหนดการรับนักศึกษา


Alt text

ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ

กำหนดการรับนักศึกษา


Alt text

ประเภทเด็กดีมีคุณธรรม

กำหนดการรับนักศึกษา


Alt text

ประเภทผู้พิการ

กำหนดการรับนักศึกษา


Alt text

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

กำหนดการรับนักศึกษา


Alt text

หลักสูตรนานาชาติ

กำหนดการรับนักศึกษา