ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ Clearing House รอบที่2 โควตาพื้นที่

  • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

หากไม่ดำเนินการตามข้อ 3. ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ เข้าศึกษาในครั้งนี้
และมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อของท่านกลับไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เพื่อคืนสิทธิ์ให้ท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่สามารถสั่งซื้อ กระดุม เข็มกลัด เนคไทด์ และเข็มขัด ของมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[คลิ้กเพื่อศึกษารายระเอียด]
เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาใหม่มีเวลาเตรียมตัวในการสั่งซื้ออุปกรณ์การแต่งกาย
และขอให้ศึกษาขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • - ฝ่ายรับนักศึกษา
      โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
      โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
30 เม.ย. 61

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
3 - 6 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ Clearing House
10 พ.ค. 61

ดำเนินการชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
10 - 31 พ.ค. 61

รายงานตัวเข้าศึกษา และทำสัญญาฯ (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
11 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
6 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง