รอบ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์

Alt text

ประเภทกลุ่ม A

               ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภทAlt text

สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

               ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภทAlt text

แพทย์ CPRID และ แพทย์ INCLUSIVE

               ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภท

กำหนดการรับนักศึกษา

รอบ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Alt text

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

               ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภทAlt text

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

               ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภทAlt text

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

               ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภทAlt text

หลักสูตรนานาชาติ

               ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 ประเภท โดยต้องกรอกข้อมูลการสมัคร ชำระเงินและส่งหลักฐานการสมัคร ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภท