ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ

  • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

หากไม่ดำเนินการตามข้อ 3. ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ เข้าศึกษาในครั้งนี้
และมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อของท่านกลับไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
เพื่อคืนสิทธิ์ให้ท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่สามารถสั่งซื้อ กระดุม เข็มกลัด เนคไทด์ และเข็มขัด ของมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[คลิ้กเพื่อศึกษารายระเอียด]
เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาใหม่มีเวลาเตรียมตัวในการสั่งซื้ออุปกรณ์การแต่งกาย
และขอให้ศึกษาขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • - ฝ่ายรับนักศึกษา
      โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
      โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรหัส Clearing House
25 พ.ค. 61

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
1 - 3 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ Clearing House
6 มิ.ย. 61

เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
10 มิ.ย. 61
สัมภาษณ์เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
(สาขาวิชาอื่น ๆ ยกเลิกการสัมภาษณ์)

ดำเนินการชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
6 - 10 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
13 มิ.ย. 61

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบ 3
14 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเลขประจำตัวนักศึกษา
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
22 - 23 ก.ค. 61 รายละเอียดกิจกรรมติดตามภายหลัง