รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ

  • alt text

รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ

ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2561 (update 10 พ.ค.61)
ประกาศเป็นแปลงกำหนดการรับสมัครฯ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2561 (update 18 พ.ค.61)
      สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ วิทยาศาสตร์การกีฬา) ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561
     - เอกสารแนบท้ายประกาศ ตารางค่าน้ำหนักคะแนนสามัญ 9 วิชา (update 10 พ.ค.61)
สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับสมัครผ่านทาง กสพท. [คลื้กที่นี่]
     - โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท.
สมัครผ่านเว็บ ทปอ ดูรายระเอียดได้ที่ http://tcas.cupt.net

ทปอ. ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ 3 ไปจนถึง 19 พ.ค. 61

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  • alt text

โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการรับนักศึกษา
  • 1) รับสมัคร Online (9 - 14 พ.ค. 61)
  • 2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ (เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 31 พ.ค. 61)
  • 3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา (8 มิ.ย. 61)
  • 4) รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง)