รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ

รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ

  • alt text

รายละเอียดการรับสมัคร รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ

ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2561 (update 10 พ.ค.61)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครฯ รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2561 (update 18 พ.ค.61)
      สัมภาษณ์เฉพาะสาขาวิชาพยาบาลศาตร์ ในวันที่ 10 มิ.ย. 61 (สาขาอื่น ๆ ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์)
     - เอกสารแนบท้ายประกาศ ตารางค่าน้ำหนักคะแนนสามัญ 9 วิชา (update 10 พ.ค.61)
สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับสมัครผ่านทาง กสพท. [คลื้กที่นี่]
     - โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท.
สมัครผ่านเว็บ ทปอ ดูรายระเอียดได้ที่ http://tcas.cupt.net

ทปอ. ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ 3 ไปจนถึง 19 พ.ค. 61

ประกาศผลการสมัครเข้าศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสังคม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต