โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

 • alt text

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 • 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาด
      จะไม่สามารถแก้ไขได้
 • 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้
      บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ข้อมูลเป็นเท็จ
หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาสของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
และทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

คลิ้ก => [แจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่]
หมายเหตุ
 • 1. กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาดำเนินการได้เฉพาะการสมัครประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A เท่านั้น
      ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาในประเภทอื่น ต้องยกเลิกการสมัครและดำเนินการสมัครใหม่
      และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว
 • 2. ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบผลการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการสมัคร หลังจากดำเนินการแล้ว 2 วันทำการ
      ที่เมนูนี้ และตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่ เมนู [ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา]
 • ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
  โทร 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 • 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เรียกเก็บครั้งเดียว
 •    - เงินประกันทั่วไป 3,500 บาท (คืนให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือลาออกจากมหาวิทยาลัย
       หลังหักค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาทำให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียราย รวมทั้งหนี้สินอื่น ๆ ที่นักศึกษาเป็น
       ผู้รับผิดชอบ)
 • 2. ค่าธรรมเนียมรายปีการศึกษา
     - ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 10,000 บาท
     - ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 400 บาท
     - ค่าธรรมเนียมพิเศษ 300,000 บาท
 • 3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
     - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และกลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
       หน่วยกิตละ 800 บาท
     - กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์และ
       แพทยศาสตร์ หน่วยกิตละ 1,600 บาท
 • 4. หน่วยกิตตลอดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประมาณ 295 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-582
    โทรสาร 044-223-580
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
9 - 14 พ.ค. 61

Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
9 - 14 พ.ค. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
9 - 15 พ.ค. 61

ตรวจสอบสถานะการส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
ภายในวันที่ 16 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 31 พ.ค. 61

ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง
1 มิ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
1 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
12 มิ.ย. 61

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 61

ทำสัญญา
10 ก.ค. 61

ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง