ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา และกำหนดการคัดเลือก ภาค 3/2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 คณิตศาสตร์ประยุกต์
2 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 ภูมิสารสนเทศ
4 ฟิสิกส์
5 ชีวเคมี
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2 เทคโนโลยีการจัดการ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 เทคโนโลยีอาหาร
2 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ สาขาวิชา
1 นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
2 วิศวกรรมไฟฟ้า
3 วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
4 วิศวกรรมโทรคมนาคม
5 วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี
6 วิศวกรรมวัสดุ
7 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010