1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (1 – 10 ธ.ค. 61)

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
 4. ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ สามารถสมัครสอบ CEFR รอบพิเศษ ตามรายละเอียดดังนี้
  – เปิดรับสมัครตั้งแต่ 28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 61 (ค่าสมัครสอบคนละ 300 บาท)
  – 4 ธ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  – 6 ธ.ค. 61 สอบเวลา 16.00 – 17.00 น. ณ เทคโนธานี มทส.
  – 7 ธ.ค. 61 ส่งผลสอบให้กับผู้สอบทาง E-mail
  – ผู้เข้าสอบในวันที่ 6 ธ.ค. 61 จะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และหูฟัง มาเอง ทางเทคโนธานีจะจัดห้องสอบและอินเตอร์เน็ต ไว้ให้
  – สมัครในเว็บไซต์เทคโนธานี http://technopolis.sut.ac.th
 5. คำแนะนำการเขียน Portfolio
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
  – ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร และการสมัครสอบ (Update 19 พ.ย. 61)
  – ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติมประกาศการรับสมัครฯ (ครั้งที่ 2) (Update 7 ธ.ค. 61)
 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (วันที่ 1 – 10 ธ.ค. 61)
 3. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน (ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 61)
  *ต้องมีรหัสผู้สมัคร จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 3ได้ [ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร]
 4. ชำระเงินค่าสมัคร หรือ Scan บาร์โค้ดชำระผ่าน Application ของธนาคารที่รับชำระเงิน
  (ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธ.ค. 61)
 5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน  (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
 6. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร (วันที่ 17 – 21 ธ.ค. 61)
 7. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้อง (กรณีที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม/อัปโหลดเพิ่มเติม) (วันที่ 24 – 25 ธ.ค. 61)

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 

คลิ้ก => [แจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่]

หมายเหตุ

 • ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบผลการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการสมัครหลังจากดำเนินการแล้ว 2 วันทำการ ที่เมนูนี้
 • และตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่ เมนู [ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา]

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร

โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น.

 • เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 080-394-2794
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]

ใครบ้างต้องลงทะเบียน?

น้อง ๆ ทุกคนที่จะสมัคร TCAS62 ต้องลงทะเบียน