5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.)

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.)
 3. Upload เอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน (ภายในวันที่ 3 มิ.ย.62 ภายในเวลา 16.30 น.)
  *ต้องมีรหัสผู้สมัคร จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 3ได้ [ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร]

 4. ชำระเงินค่าสมัคร หรือ Scan บาร์โค้ดชำระผ่าน Application ของธนาคารที่รับชำระเงิน (ภายในวันที่ 3 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 23.59 น.)
 5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
 6. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร (วันที่ 6 – 7 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 23.59 น.)
 7. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันความถูกต้อง (กรณีที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม/อัปโหลดเพิ่มเติม) (ภายในวันที่ 9 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.)

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

[คลิ้กเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง]

ผู้สมัครสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลการสมัครด้วยตนเองได้

ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 ภายในเวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น.

 • เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 080-394-2794 หรือ
  044-223-957 หรือ 044-223-975 หรือ 044-223-958
 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020
การยื่นคำร้องขอข้อมูล

Download แบบฟอร์ม [คลิ้กที่นี่]

ใครบ้างต้องลงทะเบียน?

น้อง ๆ ทุกคนที่จะสมัคร TCAS62 ต้องลงทะเบียน