ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรนอกเวลา ปวส. และ ป.ตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 2 : Quota ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา ปวส. และ ป.ตรี
(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 มี.ค. - 11 เม.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 18 เม.ย. 66)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 66
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา28 เม.ย. 66
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด28 เม.ย. - 14 พ.ค. 66
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th16 พ.ค. 66
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 66
7จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติ

 • 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 14 พ.ค. 66)
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) และไม่รับชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 • 2. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 16 พ.ค. 66

 • 3. วันที่ 16 – 20 พ.ค. 66 สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป

อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ

จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เข้าร่วม Line Openchat
“เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ”

Line Openchat “SUT TCAS 2566 [มทส. ’66]”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789