กำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567

เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการดูข้อมูล

ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online15 พ.ย. - 20 ธ.ค. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 66)
15 พ.ย. - 20 ธ.ค. 66
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 12 ม.ค. 67
4กิจกรรมสัมภาษณ์20 ม.ค. 67
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 24 ม.ค. 67
6ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House24 - 28 ม.ค. 67
7มหาวิทยาลัยประกาศรายขื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th 30 ม.ค. 67
8ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ที่แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com6 - 7 ก.พ. 67
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th 12 ก.พ. 67
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 - 17 ก.พ. 67
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 20 - 23 ก.พ. 67
12จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

หลักสูตรนอกเวลา ปวส. – ป.ตรี

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 66)
15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 66
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 12 ม.ค. 67
4กิจกรรมสัมภาษณ์20 ม.ค. 67
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 24 ม.ค. 67
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด24 - 31 ม.ค. 67
- วศ.อุตสาหการและการจัดการข้อมูล
12 - 17 ก.พ. 67
- วศ.เมคคาทรอนิกส์
- วศ.ยานยนต์สมัยใหม่
- วศ.โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
- วศ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
- วศ.ระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
- การประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 19 ก.พ. 67
8กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์20 - 23 ก.พ. 67
9จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
10ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ โทร. 044-224267
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ) โทร. 044-224249

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789