ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หลักสูตรนอกเวลา ปวส. และ ป.ตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 2 : Quota ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ค. 65

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 18 เม.ย. 65)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา29 เม.ย. 65
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด29 เม.ย. - 8 พ.ค. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 10 พ.ค. 65
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 16 - 20 พ.ค. 65
7จองหอพักนักศึกษา Online30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010