เลือกแถบตามประเภทที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา

โปรดศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติ ในประเภทที่ต้องการสมัคร ก่อนทำการสมัคร Online
กลุ่มสำนักวิชาหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรนอกเวลา (ม.6, ปวช.)หลักสูตรนอกเวลา (ปวส., ป.ตรี)แพทย์ พยาบาล ทันตะ

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครของแต่ละกลุ่มสำนักวิชา ได้แก่

 1. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  – สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 2. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
 3. กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  – สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 4. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  – เทคโนโลยีอาหาร
 5. กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 6. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ม.6, ปวช.) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนอกเวลา (ปวส., ปริญญาตรี) ได้แก่

 1. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 2. วิศวกรรมพรีซิชั่น
 3. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
 4. วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

“ผู้สมัครระดับ ปวส. ปริญญาตรี ไม่ต้องไปลงทะเบียนและ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS”

*** หมดเขตการสมัคร ***

ประกาศรับสมัคร ได้แก่

 1. หลักสูตรแพทยศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65)
 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 1 มี.ค. – 6 เม.ย. 65)
  Update 1 มี.ค. 65 เวลา 11.56 น.
 3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 7 มี.ค. – 6 เม.ย. 65)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 : Quota

ทุกกลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรนอกเวลา ปวส.-ป.ตรีแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 18 เม.ย. 65)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 29 เม.ย. 65
4ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com4 - 5 พค. 65
9 - 10 พ.ค. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว9 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
6ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด9 - 12 พ.ค. 65
13 - 16 พ.ค. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์20 - 24 พ.ค. 65
8จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
9ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 18 เม.ย. 65)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา29 เม.ย. 65
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด29 เม.ย. - 8 พ.ค. 65
5มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว 10 พ.ค. 65
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 65
7จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
- ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่โครงการ7 - 13 มี.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อ [ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แก้ไข และแนบเอกสารเพิ่มเติม (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย)] ภายในวันที่ 18 มี.ค. 6515 - 18 มี.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์27 เม.ย. 65
5ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ
1) รับทราบหัวข้อสัมภาษณ์ผ่านระบบรับสมัคร และดำเนินการ Upload Link Video ตามหัวข้อที่กำหนดในระบบรับสมัคร ภายในเวลาที่กำหนด
2) ยืนยันการสำแดงสุขภาพในระบบรับสมัครภายในเวลาที่กำหนด
27 - 28 เม.ย. 65
6คณะกรรมการพิจารณา Video ของผู้สมัคร29 เม.ย. - 1 พ.ค. 65
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 65
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3 – 4 พ.ค. 65
ภายในเวลา 16.30 น.
9ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองดำเนินการยืนยันสิทธิ์
ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th/
5 พ.ค. 65
ภายในเวลา 16.30 น.
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 6 พ.ค. 65
11ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4 - 5 พ.ค. 65
9 - 10 พ.ค. 65
12มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ 11 - 12 พ.ค. 65
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว9 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 9 - 10 พ.ค. 65
13 - 16 พ.ค. 65
15มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม เพื่อมีสิทธิ์ได้รับมาส่งชื่อเข้ายืนยันระบบ Clearing House 17 พ.ค. 65
16ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามวิธีและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด17 พ.ค. 65
17กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์20 - 24 พ.ค. 65
18จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
19ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 มี.ค. – 6 เม.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 เม.ย. 65)
1 มี.ค. – 6 เม.ย. 65
3ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร1 มี.ค. – 8 เม.ย. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์23 เม.ย. 65
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์25 เม.ย. 65
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา27 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
7ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล27 - 30 เม.ย. 65
3 - 5 พ.ค. 65
(ถึงเวลา 18.00 น.)
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com4 - 5 พ.ค. 65
9 - 10 พ.ค. 65
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 9 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด9 - 12 พ.ค. 65
13 - 16 พ.ค. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 20 - 24 พ.ค. 65
12จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
3. ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
7 มี.ค. – 6 เม.ย. 65
(ถึง 23.59 น.)
2ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์25 เม.ย. 65
3กิจกรรมสอบสัมภาษณ์28 เม.ย. 65
41. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (ส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
29 เม.ย. 65
3 พ.ค. 65 - 4 พ.ค. 65
ภายในเวลา 12.00 น.
51. มหาวิทยาลัยเรียกลำดับสำรองเพิ่มเติม เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
30 เม.ย. 65
4 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น.
ถึง 6 พ.ค. 65 ภายในเวลา 18.00 น.
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House6 พ.ค. 65
7ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4 - 5 พ.ค. 65
9 - 10 พ.ค. 65
8มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 9 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
9ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด9 - 12 พ.ค. 65
13 - 16 พ.ค. 65
10กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์20 - 24 พ.ค. 65
11จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223943

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965