ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ เพิ่มเติม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 : Quota)

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ตามวัน เวลา ที่กำหนด

จะถือว่าการทดสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นโมฆะ และจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือก ฯ ขั้นตอนถัดไป

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. Login เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  และรับทราบหัวข้อพร้อมรายละเอียดการจัดทำ Video Clip ในระบบ
 2. ดำเนินการบันทึก video clip ตามหัวข้อและระยะเวลาที่กำหนด
  โดยผู้สมัครมีจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 13 พ.ค. 65 ภายในเวลา 11.59 น.
  – สามารถใช้โปรแกรมใด ๆ ก็ได้ตามที่ตนเองถนัด
  – มีความละเอียดไม่ต่ำกว่าระดับ HD 720p (1,280×720 )
  – จัดเก็บ Video Clip บน Google Drive ของตนเอง
  [คำแนะนำการสมัคร Gmail และ การ Upload Video ขึ้น Google Drive]
 3. Upload Link Video Clip ที่ได้จัดทำแล้ว (ตามข้อ2) เข้าสู่ระบบ  และยืนยันการสำแดงสุขภาพ  ภายในวันที่ 13 พ.ค. 65 ภายในเวลา 11.59 น.
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=] ต้องทราบรหัสผู้สมัครจึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 3ได้

ข้อควรระวังในการคัดลอกลิงก์

ก่อนคัดลอกลิงก์ ต้องกำหนดสิทธิ์ให้ทุกคนที่มีลิงก์ มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่สามารถพิจารณา Video Clip ของท่านได้

หากผู้ใดไม่สามารถดำเนินการตามที่ประกาศได้
หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ โทร. 044-223943
(ติดต่อภายในเวลาราชการ)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
- ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่โครงการ7 - 13 มี.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบเพื่อ [ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แก้ไข และแนบเอกสารเพิ่มเติม (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย)] ภายในวันที่ 18 มี.ค. 6515 - 18 มี.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์27 เม.ย. 65
5ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ
1) รับทราบหัวข้อสัมภาษณ์ผ่านระบบรับสมัคร และดำเนินการ Upload Link Video ตามหัวข้อที่กำหนดในระบบรับสมัคร ภายในเวลาที่กำหนด
2) ยืนยันการสำแดงสุขภาพในระบบรับสมัครภายในเวลาที่กำหนด
27 - 28 เม.ย. 65
6คณะกรรมการพิจารณา Video ของผู้สมัคร29 เม.ย. - 1 พ.ค. 65
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 65
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี3 – 4 พ.ค. 65
ภายในเวลา 16.30 น.
9ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองดำเนินการยืนยันสิทธิ์
ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th/
5 พ.ค. 65
ภายในเวลา 16.30 น.
10ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House 6 พ.ค. 65
11ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย https://student.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี4 - 5 พ.ค. 65
9 - 10 พ.ค. 65
12มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ 11 - 12 พ.ค. 65
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว9 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 9 - 10 พ.ค. 65
13 - 16 พ.ค. 65
15มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม เพื่อมีสิทธิ์ได้รับมาส่งชื่อเข้ายืนยันระบบ Clearing House 17 พ.ค. 65
16ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเพิ่มเติม (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามวิธีและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด17 พ.ค. 65
17กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 20 - 24 พ.ค. 65
18จองหอพักนักศึกษา Online30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
19ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223943
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6 โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020