ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission (รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

คำเตือน

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว ไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. กรอกรายละเอียดลงในหนังสือยืนยันตอบรับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน  และส่งมายัง E-mail : admissiondent@g.sut.ac.th เป็นไฟล์ PDFเท่านั้น ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.
 3. เข้าทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดตามตารางกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์)
 4. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดตามตารางกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์)
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  โดยการโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  – เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธนาคารไทยพาณิชย์
  – เลขที่บัญชี 707-2-35379-0  ในวันที่ 31 พ.ค. 65 ภายในเวลา 10.00 น.
 6. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
  ส่งมาที่ E-mail : admissiondent@g.sut.ac.th ในวันที่ 31 พ.ค. 65 ภายในเวลา 10.00 น.
 7. วันที่ 8 – 10 มิ.ย. 65 โปรดติดตามกำหนดการงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์  รอบที่ 3 : Admission ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการคัดเลือก25 พ.ค. 65
2ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์+Upload ประวัติ (ทาง E-mail)26 พ.ค. 65
ภายในเวลา 14.00 น.
3ทดสอบระบบ/จัดเตรียมการสอบสัมภาษณ์27 พ.ค. 65
เวลา 15.00 น.
4กิจกรรมสอบสัมภาษณ์30 พ.ค. 65
5ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามวิธีและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด31 พ.ค. 65
ภายในเวลา 10.00 น.
6จองหอพักนักศึกษา Online2 – 5 มิ.ย. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 8 - 10 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580