ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรนอกเวลา ปวส. และ ป.ตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 3 : Admission ประจำปีการศึกษา 2565

อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ

จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนอกเวลา ปวส. และ ป.ตรี
(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์)

ประกาศตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  (ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ค. 65)
 2. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ในวันที่ 2 มิ.ย. 65
 3. วันที่ 2 – 10 มิ.ย. 65 สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- ชำระเงินค่าสมัคร
2 - 10 พ.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 12 พ.ค. 65)
2 - 10 พ.ค. 65
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 24 พ.ค. 65
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด27 - 30 พ.ค. 65
5ประกาศรายชื่อผํู้ผ่านการคัดเลือกที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว1 มิ.ย. 65
6จองหอพักนักศึกษา Online2 – 5 มิ.ย. 65
7กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 2 - 10 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020