รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2566

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

วิธีการสมัครเข้าศึกษากำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน

 1. ศึกษารายละเอียด กำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศรับสมัคร
 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online
 3. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร
  (โปรดตรวจสอบ รหัสผู้สมัคร ก่อนดำเนินการในขั้นตอนที่ 4. และ 7.)
 4. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
  (โปรดศึกษารายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ข้อ 3.2 ก่อนจัดเตรียมไฟล์)
  ผู้สมัครต้องจัดเตรียม File หลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน จำนวน 3 ไฟล์
  1) ไฟล์ JPG รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 1 ไฟล์
  2) เอกสารตามประกาศรับสมัครฯ ข้อ 3.2.1.2 ข้อ 1) – 6) ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับทุกหน้า แล้วรวมเป็น File PDF 1 ไฟล์ ก่อน Upload ไฟล์เข้าสู่ระบบ
  3) ไฟล์ PDF แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 1 ไฟล์
 5. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) และไม่รับชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน และสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 26 พ.ย. 65 จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65 (การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครหลังเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 6 ธ.ค. 65 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดแล้ว)

  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 6. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
  (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
 7. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
  ผู้สมัครทุกคน ต้องเข้ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร และไฟล์ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธ.ค. 65 หากสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว และพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์จะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และจะไม่มีการพิจารณาเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ
 8. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

*********************************************************

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 1. คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล
 2. ตรวจสอบความถูกต้องหลังแก้ไขข้อมูล (ในส่วนที่ได้ทำการแก้ไข)

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 26 พ.ย. 65 จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65

(การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครหลังเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 6 ธ.ค. 65 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดแล้ว)
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร5 - 12 ธ.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 6513 - 16 ธ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขั้นตอนที่ 2
(หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบวันที่ 20 ธ.ค. 65)
20 ธ.ค. 65
5ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 Login เข้าระบบเพื่อทราบรายละเอียดหัวข้อเรียงความ และดำเนินการ Upload เรียงความภายในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 65 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์20 - 21 ธ.ค. 65
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ และขั้นตอนที่ 4 ตรวจร่างกาย 11 ม.ค. 66
7ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 ม.ค. 6611 - 12 ม.ค. 66
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเติม (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 สละสิทธิ์) 13 ม.ค. 66
9ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ที่ประกาศเพิ่มเติม ยืนยันใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 ม.ค. 6613 - 14 ม.ค. 66
10กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย18 ม.ค. 66
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 20 ม.ค. 66
12ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี23 - 24 ม.ค. 66
13ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) 25 ม.ค. 66
14ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี25 - 26 ม.ค. 66
15ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์27 ม.ค. 66
16ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
17มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยัน Clearing house แล้ว13 ก.พ. 66
18ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
22กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
23จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
24ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ผู้สมัครทุกคนต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูล และเอกสารเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธ.ค. 65

ผู้สมัครทุกคนต้อง [เข้าระบบตรวจสอบการ Upload เอกสารประกอบการสมัคร] เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร และไฟล์ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธ.ค. 65 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่าแนบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมาแสดงไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร และผู้สมัครไม่ทำการแก้ไขภายในกำหนดเวลา จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ***โปรดปฏิบัติตามตารางกำหนดการรับสมัครฯ ในประกาศอย่างเคร่งครัด***

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน มทส. “ศักยบัณฑิต”

ของแต่ละสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 085-5193148 (ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.)

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582