ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 และการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 : Portfolio

หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน

จะถือว่าการยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  โปรดปฏิบัติตามรายละเอียดในประกาศอย่างเคร่งครัด
 2. ดำเนินการโอนเงินค่าตรวจสุขภาพ จำนวน 1,070 บาท มาที่
  ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เลขที่บัญชี 982-9-52168-0
  พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในระบบยืนยันสิทธิ์ ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 ม.ค. 66
 3. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ และแนบหลักฐานการโอนเงินค่าตรวจสุขภาพ
  ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 ม.ค. 66
 4. ในวันที่ 13 ม.ค. 66 โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเติม กรณีผู้ผ่านขั้นตอนที่ 2 สละสิทธิ์จนไม่ครบโควตาของแต่ละพื้นที่ตามแต่ละโครงการ และให้ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ยืนยันใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 มกราคม 2566
 5. ในวันที่ 18 ม.ค. 66 ดำเนินการสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 12 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 6. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 23 ม.ค. 66 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 26 พ.ย. 65 จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65

(การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครหลังเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 6 ธ.ค. 65 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดแล้ว)
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร5 - 12 ธ.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 6513 - 16 ธ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขั้นตอนที่ 2
(หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบวันที่ 20 ธ.ค. 65)
20 ธ.ค. 65
5ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 Login เข้าระบบเพื่อทราบรายละเอียดหัวข้อเรียงความ และดำเนินการ Upload เรียงความภายในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 65 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์20 - 21 ธ.ค. 65
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ และขั้นตอนที่ 4 ตรวจร่างกาย 11 ม.ค. 66
7ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 ม.ค. 6611 - 12 ม.ค. 66
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเติม (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 สละสิทธิ์) 13 ม.ค. 66
9ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ที่ประกาศเพิ่มเติม ยืนยันใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 ม.ค. 6613 - 14 ม.ค. 66
10กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย18 ม.ค. 66
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 20 ม.ค. 66
12ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี23 - 24 ม.ค. 66
13ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) 25 ม.ค. 66
14ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี25 - 26 ม.ค. 66
15ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์27 ม.ค. 66
16ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
17มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยัน Clearing house แล้ว13 ก.พ. 66
18ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
22กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
23จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
24ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

รายละเอียด และกำหนดการสัมภาษณ์

ในวันที่ 18 มกราคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 085-5193148 (ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.)
  [แบบคำร้องทั่วไป]

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020