ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 : Portfolio)

หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยตามกำหนด

หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยตามกำหนดการดำเนินการ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 20 – 24 ม.ค. 66 ภายในเวลา 16.30 น. หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  สามารถตรวจสอบผลได้ทันทีหลังจากดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว
 4. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สละสิทธิ์  ในวันที่ 25 ม.ค. 66 และผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 25 – 26 ม.ค. 66 ภายในเวลา 16.30 น.  เว็บไซต์  http://sutgateway.sut.ac.th
 5. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์  http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 27 ม.ค. 66
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่คลิกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในขั้นตอนที่ 2 แล้ว โปรดดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 66 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com
 7. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 13 ก.พ. 66 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload เอกสารประกอบการสมัคร
26 พ.ย. – 4 ธ.ค. 65
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 26 พ.ย. 65 จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65

(การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครหลังเวลา 23.00 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 65 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 6 ธ.ค. 65 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดแล้ว)
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร5 - 12 ธ.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแก้ไข หรือ แนบเอกสารเพิ่มเติม] (กรณีเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย) ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 6513 - 16 ธ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาขั้นตอนที่ 2
(หัวข้อเรียงความโปรดอ่านรายละเอียดในระบบวันที่ 20 ธ.ค. 65)
20 ธ.ค. 65
5ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 Login เข้าระบบเพื่อทราบรายละเอียดหัวข้อเรียงความ และดำเนินการ Upload เรียงความภายในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 65 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์20 - 21 ธ.ค. 65
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 3 สัมภาษณ์ และขั้นตอนที่ 4 ตรวจร่างกาย 11 ม.ค. 66
7ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกายภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 12 ม.ค. 6611 - 12 ม.ค. 66
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 เพิ่มเติม (กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 สละสิทธิ์) 13 ม.ค. 66
9ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ที่ประกาศเพิ่มเติม ยืนยันใช้สิทธิ์การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 14 ม.ค. 6613 - 14 ม.ค. 66
10กิจกรรมสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย18 ม.ค. 66
11ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา เพื่อดำเนินการยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 20 ม.ค. 66
12ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี23 - 24 ม.ค. 66
13ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย (กรณีตัวจริงสละสิทธิ์) 25 ม.ค. 66
14ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี25 - 26 ม.ค. 66
15ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House ทางเว็บไซต์27 ม.ค. 66
16ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
17มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยัน Clearing house แล้ว13 ก.พ. 66
18ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
22กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
23จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
24ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020