ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 : Portfolio

อนึ่ง ผู้ที่ไม่เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
  พร้อม Upload เอกสารดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.
  – หนังสือยินยอมเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้าย 3)
  – แบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้าย 4)
 3. วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. เข้าฟังการชี้แจงขั้นตอนการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ผ่านทางช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom/ID : 827 7378 3444
  – รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio (ภายหลังการยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์)
 4. วันที่ 26 มกราคม 2566 เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 5. วันที่ 27 มกราคม 2566 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 31 ม.ค. 66 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 65
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)25 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ 13 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66
4กิจกรรมตรวจร่างกาย26 ม.ค. 66
5กิจกรรมสอบสัมภาษณ์27 ม.ค. 66
61. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (ส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
31 ม.ค. 66
71. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
1 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์7 ก.พ. 66
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว13 ก.พ. 66
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
12จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

คำแนะนำการติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรม ZOOM เบื้องต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  โทร. 044-223-593 โทรสาร  044-223-580