ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 : Portfolio)

หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว ไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ และไม่สามารถขอถอนการสละสิทธิ์ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  1 ก.พ. 66 ภายในเวลา 12.00 น. โดยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 กลุ่ม เท่านั้น
 3. ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
  สามารถตรวจสอบผลได้ทันทีหลังจากดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว
 4. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ หรือผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ ให้เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. – วันที่ 3 ก.พ. 66 ภายในเวลา 09.00 น.
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่คลิกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที 7 – 8 ก.พ. 66 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 13 ก.พ. 66 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
 7. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.พ. 66 ผ่านทางสถาบันการเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน ซึ่งรายละเอียดจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 65
(ถึงเวลา 23.59 น.)
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)25 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65
(ถึงเวลา 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ 13 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66
4กิจกรรมตรวจร่างกาย26 ม.ค. 66
5กิจกรรมสอบสัมภาษณ์27 ม.ค. 66
61. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (ส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
31 ม.ค. 66
71. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
1 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์7 ก.พ. 66
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว13 ก.พ. 66
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
12จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020