ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 : Portfolio

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. Download เอกสาร และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ได้แก่
  2.1 แบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้าย 3)
  2.2 เอกสารสำแดงสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้าย 4)
 3. ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 66
  ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (ศูนย์เครื่องมือ F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ตามรายละเอียดแนบท้าย 2) และส่งแบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ เอกสารสำแดงสุขภาพ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ลงลายมือชื่อในเอกสารสำแดงสุขภาพ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
- ชำระเงินค่าสมัคร
1- 30 พ.ย. 65
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สม้คร6 - 9 ธ.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 65 เวลา 23.59 น.13 – 15 ธ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 66
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
[ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์]
20 ม.ค. 66
21 ม.ค. 66
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา24 ม.ค. 66
10ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล25 - 30 ม.ค. 66
12ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว13 ก.พ. 66
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
15กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
16จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
17ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่
QR Code สำหรับกลุ่ม Line
เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร
กับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์แสดงภาพถ่ายผลการตรวจโควิด-19 คู่กับบัตรประชาชน ซึ่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการสอบสัมภาษณ์ ณ จุดลงทะเบียนรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ และสวมหน้ากากอนามัย

เข้าพื้นที่สอบสัมภาษณ์โปรดสวมหน้ากากอนามัย
แสดงภาพถ่ายผลการตรวจโควิด-19 คู่กับบัตรประชาชน
ซึ่งตรวจภายใน 24 ชม. ก่อนการสอบสัมภาษณ์
ณ จุดลงทะเบียนรายงานตัวสอบสัมภาษณ์

แผนที่การเดินทางมายังอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ มทส.

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-507, 044-223-519
 • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010