ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อเข้าระบบ Clearing House หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2566

หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ และไม่สามารถถอนการสละสิทธิ์ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง Download แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพ หมายเลข 1 – 4 
  และให้ส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1 – 4 ที่แพทย์ลงนามรับรอง พร้อมทั้งแนบเอกสารตัวจริงจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมกันเป็น PDF File เพียงไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสผู้สมัครและชื่อ ส่งกลับมายังสำนักวิชาพยาบาลศสาตร์ ทาง E-mail : surada@g.sut.ac.th เท่านั้น ระหว่างวันที่ 25 – 30 ม.ค. 66
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House
  ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com ระหว่างวันที่ 7 – 8 ก.พ. 66
 4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว
  ได้ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 13 ก.พ. 66
 5. ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 ก.พ. 66 ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1- รับสมัคร Online
- Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
- ชำระเงินค่าสมัคร
1- 30 พ.ย. 65
2มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สม้คร6 - 9 ธ.ค. 65
3ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าระบบ [เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร] กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 65 เวลา 23.59 น.13 – 15 ธ.ค. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 66
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
[ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์]
20 ม.ค. 66
21 ม.ค. 66
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา24 ม.ค. 66
10ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ส่งผลการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล25 - 30 ม.ค. 66
12ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 66
13มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 13 ก.พ. 66
14ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด13 - 17 ก.พ. 66
15กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 24 ก.พ. 66
16จองหอพักนักศึกษา Onlineจะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
17ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-507, 044-223-519
 • ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010