ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

ระเบียบประกาศข้อบังคับ
ระดับปริญญาตรี
 1. ระเบียบว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2545
 2. ระเบียบว่าด้วยการสอบ พ.ศ. 2542
 3. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2540
 4. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
 5. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 6. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
 8. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550
 9. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2553
 10. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
 11. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557
 12. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
 13. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2563
ระดับบัณฑิตศึกษา
 1. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 2. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
 3. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
 4. ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
  Tuition Fees for Graduate Students, B.E. 2557 (2014)
ระบบคลังหน่วยกิต
 1. อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563
 2. หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนของผู้เรียนหรือนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)
 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564
 4. แนวปฏิบัติการรับเข้าศึกษา และการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ ในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564 (โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่)
 5. อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 6. อัตราค่าธรรมเนียมการดำเนินการในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565
 7. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนสถานะจากผู้เรียนเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2565
 8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโอนย้ายรายวิชา พ.ศ. 2566
 9. แนวปฏิบัติการโอนย้ายรายวิชาหรือชุดวิชาของนักศึกษาที่เข้าเป็นผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
ระดับปริญญาตรี
 1. ค่าประกันของเสียหาย 2540
 2. การค้างชำระเงินยืมฉุกเฉินหรือเงินค่าหอพัก
 3. การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการเข้าสอบ
 4. หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียน
  SUT NOTIFICATION On the Criteria for the Rebate of Registration Fees
 5. อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมเรียนของบุคคลทั่วไป
 6. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
 7. อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และเทียบโอนรายวิชาฯ พ.ศ. 2558
 8. อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
 9. แนวปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ พ.ศ. 2564 [Thai] [Eng]
 10. แนวปฏิบัติการจัดสอบออนไลน์ของนักศึกษา พ.ศ. 2564 [Thai] [Eng]
 11. การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565 (นักศึกษาแรกเข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป) [Thai] [Eng]
 12. แนวปฏิบัติการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับคะแนนสอบ CEFR พ.ศ. 2565 [Thai] [Eng]
 13. ขั้นตอนการโอนย้าย และขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
 14. มาตรการขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่3)
 15. มาตรการขยายเวลาการศึกษาให้นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่4)
 16. อัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่และการโอนย้ายรายวิชา สำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2566
ระดับบัณฑิตศึกษา
 1. อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาหลังกำหนด สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 3. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
 4. ขยายระยะเวลาการสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562
 5. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 [Thai] [Eng]
 6. ขั้นตอนการโอนย้าย และขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
ระบบคลังหน่วยกิต
 1. ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563
 2. ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 3. ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
 4. ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
 5. ข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
  Regulations on Credit Bank System Suranaree University of Technology, B.E. 2566 (2023)
ระดับปริญญาตรี
 1. ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
  Regulations for Bachelor’s Degree Studies, B.E. 2546 (2003)
 2. ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
  Regulations for Bachelor’s Degree Studies, (No. 2) B.E. 2555 (2012)
 3. ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
  Regulations for Bachelor’s Degree Studies, (No. 3) B.E. 2555 (2012)
 4. ข้อบังคับปริญญาตรี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
  Regulations for Bachelor’s Degree Studies, (No. 4) B.E. 2556 (2013)
 5. ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
  Regulations for Bachelor’s Degree Studies, B.E.2561 (2018)
 6. ข้อบังคับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 7. ข้อบังคับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
  Regulations for Bachelor’s Degree Studies Suranaree University of Technology, B.E. 2566 (2023)
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2557
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการให้อนุปริญญา พ.ศ. 2563
 10. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556
  Regulations for Bachelor of Doctor of Medicine, Suranaree University of Technology, B.E. 2556 (2013)
 11. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
 12. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564
 13. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2559
  Regulations for Bachelor of Dental Studies, Suranaree University of Technology, B.E.2559 (2016)
 14. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาตรบัณฑิต พ.ศ. 2564
ระดับบัณฑิตศึกษา
 1. ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
  Regulations for Graduate Studies, Suranaree University of Technology, B.E. 2550 (2007)
 2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 3. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 4. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 5. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 6. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
  Regulations for Graduate Studies, Suranaree University of Technology, 2560 B.E. (2017 A.D.)
 7. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ปรับปรุง
 8. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 9. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 10. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 
 11. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 
  Regulations for Graduate Studies, Suranaree University of Technology, B.E. 2566 (2023)