รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 1/2561

 • alt text

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา

<-- คลิ้กเพื่อศึกษารายละเอียด

รายละเอียดการรับสมัคร

 • - นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 29 มิ.ย. 61
 • - ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง www.sut.ac.th/ces ประกาศผลวันที่ 24 ก.ค. 61
 • - ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
 • - หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่

หมายเหตุ

- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครวันที่ 26 มี.ค. – 18 ก.ค. 61 –> ประกาศและกำหนดการรับสมัคร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาการรับสมัคร - 18 ก.ค. 61 -> ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ขยายเวลาการรับสมัคร - 18 ก.ค. 61 -> ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
 26 มี.ค. - 29 มิ.ย. 61

ประกาศผลการคัดเลือก
24 ก.ค. 61

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ลงทะเบียนทาง Internet
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา
http://reg.sut.ac.th
เมนู [ผลการศึกษา]

กิจกรรมอื่น ๆ
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ นศ. ระดับปริญญาตรี