รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 PORTFOLIO

 • alt text

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 • 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 • 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก
ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ
 • 1. โทรศัพท์ 044-223014 ถึง 5 หรือ
 • 2. ส่ง E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-519, 044-223-507, 044-223-510
    โทรสาร 044-223-506
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
16 ต.ค. - 16 พ.ย. 60

ชำระเงินค่าสมัคร
16 ต.ค. - 17 พ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
22 พ.ย. 60

เข้ารับการสัมภาษณ์
2 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
12 ธ.ค. 60

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
15 - 19 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
25 ธ.ค. 60

ดำเนินการชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
25 ธ.ค. 60 - 17 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง