รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 2/2560

 • alt text

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา

<-- คลิ้กเพื่อศึกษารายละเอียด
รับสมัครเฉพาะสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร,
สำนักพยาบาลศาสตร์ และ
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัคร

 • - นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 27 ต.ค. 2560
 • - ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง www.sut.ac.th/ces ประกาศผลวันที่ 15 พ.ย. 2560
 • - ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
 • - หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
31 ก.ค. - 27 ต.ค. 60

ประกาศผลการคัดเลือก
15 พ.ย. 60

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่
14 - 23 พ.ย. 60

ลงทะเบียนทาง Internet
26 พ.ย. 60

ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
27 พ.ย. - 8 ธ.ค. 60

ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา
http://reg.sut.ac.th
เมนู [ผลการศึกษา]

กิจกรรมอื่น ๆ
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ นศ. ระดับปริญญาตรี