รับสมัครประเภทกลับเข้าศึกษาใหม่ Re-entry ภาค 3/2560

 • alt text

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา

<-- คลิ้กเพื่อศึกษารายละเอียด
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีการจัดการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา“
ไม่รับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 3/2560”

รายละเอียดการรับสมัคร

 • - นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 60 – 23 ก.พ. 2561
 • - ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง www.sut.ac.th/ces ประกาศผลวันที่ 14 มี.ค. 61
 • - ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
 • - หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-025
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
27 พ.ย. 60 – 23 ก.พ. 2561

ประกาศผลการคัดเลือก
14 มี.ค. 61

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่
14 - 22 มี.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
14 - 22 มี.ค. 61

ลงทะเบียนทาง Internet
25 มี.ค. 61

ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา
ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
26 มี.ค. - 9 เม.ย. 61

ตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา
http://reg.sut.ac.th
เมนู [ผลการศึกษา]

กิจกรรมอื่น ๆ
เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของ นศ. ระดับปริญญาตรี