รับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio

 • alt text

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 • 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาด
      จะไม่สามารถแก้ไขได้
 • 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้
      บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 • 1. อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
 • 2. กรอกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธ.ค. 61)
 • 3. Upload เอกสารประกอบการสมัคร (ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 61)
 • 4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร (ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ธ.ค. 61)
 • 5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
 • 6. ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันการสมัคร (17 - 21 ธ.ค. 61)
อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน
หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

คลิ้ก => [แจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่]
หมายเหตุ
  ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบผลการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการสมัคร หลังจากดำเนินการแล้ว 2 วันทำการ
      ที่เมนูนี้ และตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่ เมนู [ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา]
  ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
  โทร 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-975, 044-223-957 ถึง 8
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
1 - 10 ธ.ค. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 10 ธ.ค. 61

ตรวจสอบข้อมูล, เอกสารการสมัคร และยืนยันการสมัคร
17 - 21 ธ.ค. 61

วันสุดท้าย Upload เอกสารประกอบการสมัคร (กรณีที่จะต้องเพิ่มเติม)
21 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2
27 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3, 4
14 ม.ค. 62

ตรวจร่างกาย
16 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
17 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อผ่านระบบ Clearing House พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
18 ม.ค. 62

วันสุดท้ายชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ
20 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการส่งชื่อผ่านระบบ Clearing House ที่ทำการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
21 ม.ค. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House
30 - 31 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 ก.พ. 62

ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง