รับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)

 • alt text
หากนักเรียนได้ยืนยันสิทธิ์ ทั้งในรอบ 1, 2 และ 3 ไปแล้ว
ต้องทำการสละสิทธิ์ก่อนที่จะสมัครในรอบ 3.5

ยกเว้นถ้าได้สาขาแพทย์ไปแล้ว ในรอบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถสละสิทธิ์แล้วมาสมัครได้

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา

 • 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 • 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาด
      จะไม่สามารถแก้ไขได้
 • 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
      อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. [การสละสิทธิ์เข้าศึกษา]
อนึ่ง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือกรอกข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ หากได้รับคัดเลือก
ก็จะตัดสิทธิ์เข้าศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร

คลิ้ก => [แจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่]
หมายเหตุ
 • 1. กรณีต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาดำเนินการได้เฉพาะการสมัครประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A เท่านั้น
      ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาในประเภทอื่น ต้องยกเลิกการสมัครและดำเนินการสมัครใหม่
      และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว
 • 2. ให้ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบผลการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการสมัคร หลังจากดำเนินการแล้ว 2 วันทำการ
      ที่เมนูนี้ และตรวจสอบข้อมูลการสมัครที่ เมนู [ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา]
 • ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
  โทร 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-975, 044-223-957
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
5 - 7 มิ.ย. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 61

Upload เอกสารประกอบการสมัคร
ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
8 มิ.ย. 61

ตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
10 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
11 มิ.ย. 61

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
14 - 16 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
26 มิ.ย. 61

รายงานตัวเข้าศึกษา
28 มิ.ย. 61