กำหนดการและขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admissions ปีการศึกษา 2561

 • alt text

การเตรียมตัวก่อนวันสัมภาษณ์

 • 1. Download และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์ (จะสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่่ 9 ก.ค. 61 เป็นต้นไป)
 • 2. เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้
      1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ฯ
      2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      3) สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่มีวันอนุมติจบการศึกษา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
      4) ใบ ปพ.1 ฉบับจริง (เตรียมมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ)
 • 3. พิมพ์ Check list (เพื่อใช้ตรวจสอบความครบถ้วนของกระบวนการสัมภาษณ์)

กำหนดการและขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขั้นตอนที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
1
8.00 – 8.30 น.
รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนนำแบบบันทึกการสัมภาษณ์มาอ่าน Barcode กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยในวันสัมภาษณ์ จะได้ลำดับเลขที่คิวเพื่อเขียนลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ์
โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1
2
8.30 - 12.00 น.
ตรวจเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ (ประกาศเรียกตามลำดับคิวที่ได้)

เอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ฯ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีวันอนุมัติจบการศึกษา 1 ฉบับ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมใบ ปพ.1 ฉบับจริง มาเพื่อตรวจสอบ
โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1
3
  เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกลุ่มสาขาที่ได้รับการคัดเลือก

(กรรมการฯ จะแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ทราบทันที)
ห้องสัมภาษณ์ อาคารเรียนรวม 1
4
  ชำระเงินฯ ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน ให้ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 10,000 บาท (ยกเว้น วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 17,000 บาท)
หากไม่ชำระฯ ภายในวันที่ 11 ก.ค. 61 ถือว่าสละสิทธิ์
ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1
5
  เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- รายละเอียดการเปิดบัญชี (update 3 ก.ค. 61)
ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1

การจองหอพักนักศึกษา Online สำหรับนักศึกษา Admissions

จองหอพักนักศึกษา Online (ในวันที่ 11 ก.ค. 61 เปิดระบบเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป - วันที่ 15 ก.ค. 61)
- ค้นรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา และตรวจสอบรหัสนักศึกษา (ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าสู่ระบบ)
- เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
- รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
- กดปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาใหม่
- เลือกเมนู 
- คำแนะนำการจองหอพัก Online
- รายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก และตรวจสอบผลการจัดห้องพักนักศึกษาใหม่
- เพจหอพักนักศึกษา มทส.
- ในวันที่ 11 ก.ค. 61 สามารถชำระเงินค่าหอพักได้ที่ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1
- ในวันที่ 17 ก.ค. 61 จะประกาศรายชื่อการจัดห้องพัก สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
- รายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 08.30 - 16.30 น.
(สอบถามรายละเอียดได้ที่งานหอพัก นศ. โทร. 044-225170, 044-225120)
<< คลิ้กเพื่อติดตามกำหนดการ และข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี่ >>

ขั้นตอนที่นักศึกษาอาจดำเนินการเพิ่มเติม (หากสะดวก)

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ ณ จดุรายงานตัว หรือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2
และมีเครื่องสแกนให้บริการ ณ ห้องพิมพ์รวม อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

1) ค้นรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา และตรวจสอบรหัสนักศึกษา (ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าสู่ระบบ)
2) เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
3) รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
4) กดปุ่ม “ตรวจสอบ” เพื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาใหม่
5) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการเลือกเมนูดังนี้

ลำดับที่ รายละเอียด เมนู
1
ดำเนินการตามขั้นตอนนักศึกษาใหม่ (ดำเนินการได้ในวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61)


 
1.1 บันทึกทึกประวัตินักศึกษาใหม่ (ดำเนินการได้ในวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61)
- คำแนะนำการบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษา
[บันทึกประวัติ นศ. ใหม่]
 
1.2 Upload เอกสารประกอบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ดังนี้ (ดำเนินการได้ในวันที่ 25 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61)
1) ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) ที่มีวันสำเร็จการศึกษาแล้ว
2) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
เอกสารข้อ 1) และ ข้อ 2)(ถ้ามี) ให้สแกนรวมกันเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์
- ศึกษาคำแนะนำและการ Upload เอกสารขึ้นทะเบียน และบันทึกประวัติ นศ. ใหม่ Online
(Clip Video ความยาว 4 นาที)
- คำแนะนำการ Upload ไฟล์เอกสาร
(หากไม่ Upload จะไม่สามารถพิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้)
[Crop/Upload]
2
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (ตั้งแต่ 15 มิ.ย. - 23 ก.ค. 61 เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ (ใกล้ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
- ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ Online (กรุณาลงทะเบียนก่อนตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)
- สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-376555
 

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดของนักศึกษาใหม่
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020