ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 • 1. ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 • 2. ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (ภายในวันที่ 17 ก.ค. 61 เวลา 12.00 น.)
      โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
      บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 7072353790 สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 3. เขียนชื่อ รหัสผู้สมัคร ในใบ pay in โดยเห็นวันที่ เวลา และตัวเลขที่จัดเจน ส่งใบ pay in
      มาที่เบอร์โทรสาร 044-224090
 • 4. สอบถามยืนยันการส่งใบ pay in ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-224910
 • 5. รายงานตัว และทำสัญญา ในวันพุธที่ 18 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร
 • 6. ติดตามกำหนดการ และข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
อนึ่ง หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-582
    โทรสาร 044-223-580
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
1 - 6 ก.ค. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 8 ก.ค. 61

Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัครและตรวจสอบสถานะการส่งไฟล์ให้เรียบร้อย
ภายในวันที่ 10 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
13 ก.ค. 61

ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง
15 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
15 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
16 ก.ค. 61

ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ภายในวันที่ 17 ก.ค. 61

รายงานตัวเข้าศึกษา/ทำสัญญา
18 ก.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ตามกำหนดการและตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2561