ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 : Portfolio)

หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละขั้นตอนดังกล่าว ไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ และไม่สามารถขอถอนการสละสิทธิ์ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  1 ก.พ. 65 ภายในเวลา 12.00 น.
 3. ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย
  สามารถตรวจสอบผลได้ทันทีหลังจากดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 แล้ว
 4. กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ หรือผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ ให้เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ก.พ. 65 เวลา 14.00 น. – วันที่ 2 ก.พ. 65 ภายในเวลา 09.00 น. (หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ยังไม่เต็มจำนวน มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก สำรองตามลำดับถัดไป ให้เข้าดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยต่อไป
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่คลิกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ระหว่างวันที 7 – 8 ก.พ. 65 ที่เว็บไซต์ ทปอ. http://student.mycas.com
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House แล้ว ในวันที่ 11 ก.พ. 65 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
 7. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 16 ก.พ. 65 ผ่านทางสถาบันการเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน ซึ่งรายละเอียดจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
1 – 20 ธ.ค. 64
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)1 – 21 ธ.ค. 64
(ถึง 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 65
4กิจกรรมตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต20 - 26 ม.ค. 65
5กิจกรรมสอบสัมภาษณ์28 ม.ค. 64
61. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (ส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
31 ม.ค. 65
71. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
1 ก.พ. 65
8ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 65
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
12จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580
 • ฝ่ายรับนักศึกษา
  โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020