ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 : Portfolio

หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่สามารถดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการ รับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
  2. กรอกรายละเอียดลงในหนังสือยืนยันตอบรับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน (รายละเอียดแนบท้าย 3 และ 4) และส่งมายัง E-mail : admissiondent@g.sut.ac.th เป็นไฟล์ PDFเท่านั้น ภายในวันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 16.30 น.
  3. กรอกรายละเอียดลงในแบบรายงานการตรวจสุขภาพ และทดสอบสุขภาพจิตผู้สมัครเข้าศึกษาฯ (รายละเอียดแนบท้าย 5)และส่งมาทาง E-mail : admissiondent@g.sut.ac.th เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น ภายในวันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 16.30 น.
  4. เข้าทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 27 ม.ค. 65 (รายละเอียดแนบท้าย 2)
  5. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Online ด้วยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 28 ม.ค. 65 (รายละเอียดแนบท้าย 2)
  6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 31 ม.ค. 65 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
11. รับสมัคร Online
และผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
2. ผู้สมัคร Upload File เอกสารประกอบการสมัคร
1 – 20 ธ.ค. 64
2ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัคร หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)1 – 21 ธ.ค. 64
(ถึง 23.59 น.)
3ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์19 ม.ค. 65
4กิจกรรมตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต20 - 26 ม.ค. 65
5กิจกรรมสอบสัมภาษณ์28 ม.ค. 64
61. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย (ส่งชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์) ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
31 ม.ค. 65
71. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเพิ่มเติม (ลำดับสำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์ กรณีตัวจริงสละสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองยืนยันสิทธ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
1 ก.พ. 65
8ผู้ผ่านการคัดเดลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี7 - 8 ก.พ. 65
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว11 ก.พ. 65
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด11 - 16 ก.พ. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
12จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
    โทร. 044-223-582 โทรสาร  044-223-580