การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2565

ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา หากไม่มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาแสดง
เมื่อแรกเข้าศึกษา หรือคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์รับเข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 รายวิชา ตามที่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
กำหนด ภายใน 3 ภาคการศึกษา หรือขณะที่กำลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถยื่นคะแนนที่สูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์รับเข้าได้ทุกภาคการศึกษา เพื่อขอยกเว้น
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่เหลือ

ยกเว้น ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของสำนักวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

กรณีชำระเงินผ่าน Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT)

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถตรวจสอบยอดการชำระเงินค่าสมัคร หรือค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณอรุณี ชิตสุข ส่วนการเงินและบัญชี โทร. 044-224910

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาแบบฟอร์มต่าง ๆการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล
 1. อ่านประกาศรับสมัคร 
  1.1 ประกาศรับสมัคร
  1.2 รายละเอียดการสมัคร ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
           – ปริญญาโท
           – ปริญญาเอก
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online  
  – สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 28 – 30 ก.ค. 65
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 27 – 30 ก.ค. 65
  – สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ป.โท) ขยายเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 27 – 30 ก.ค. 65
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร 
  – สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65
  – สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65

  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 4. พิมพ์ใบสมัคร
 5. ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบรหัสผู้สมัครก่อนดำเนินการขั้นตอนที่ 6 และ 7)
 6. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 
  – สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65
  – สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65
 7. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ)
  หากต้องการแก้ไขเอกสารให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น 
  – สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65
  – สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65
  – สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลาถึง 30 ก.ค. 65
 8. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
 9. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ ขยายเวลารับสมัคร 28 - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลารับสมัคร 27 - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลารับสมัคร 27 - 30 ก.ค. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร1 เม.ย. – 12 มิ.ย. 65
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ป.โท) ขยายเวลา - 30 ก.ค. 65
- สาขาวิชาเคมี (ป.โท) ขยายเวลา - 30 ก.ค. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก - 22 มิ.ย. 65
- 30 มิ.ย. 65 (สำหรับรอบขยาย)
- 1 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 1 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
4สอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก- 29 ถึง 30 มิ.ย. 65
- 4 ถึง 6 ก.ค. 65 (สำหรับรอบขยาย)
- 3 ถึง 4 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 3 ถึง 4 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาเคมี ป.โท)
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
- 18 ก.ค. 65
- 26 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
- 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)
- 8 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 8 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
6การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์- 19 ถึง 25 ก.ค. 65
- 26 ถึง 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
- 27 ก.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)
- 9 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ป.โท)
- 10 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาเคมี ป.โท)
- 11 ส.ค. 65 (เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบ)
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Online ระดับบัณฑิตศึกษา5 ส.ค. 65
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020