ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 : Quota)

หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการ และรายละเอียดต่าง ๆ จากประกาศ
 2. Download เอกสาร และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ได้แก่
  2.1 แบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้าย 3)
  2.2 เอกสารสำแดงสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้าย 4)
 3. นำส่งเอกสารที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมกันเป็น PDF File เพียงไฟล์เดียว และ ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสผู้สมัครและชื่อผู้สมัคร ส่งกลับมายังสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ที่  E-mail : pairat@sut.ac.th เท่านั้น ภายในวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. ดังนี้
  3.1 แบบรายงานข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ (รายละเอียดแนบท้าย 3)
  3.2 เอกสารสำแดงสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้าย 4)
  3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ที่ลงลายมือชื่อในเอกสารสำแดงสุขภาพ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. รายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทดสอบระบบ  Zoom Cloud Meeting และรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
  ในวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. โดยจะส่ง Zoom ID ให้ในกลุ่ม Line ตาม QR Code ที่แนบมาในเอกสารรายละเอียดแนบท้าย 2
 5. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting
  ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  (รายละเอียดแนบท้าย 2)
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 มี.ค. – 6 เม.ย. 65
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 8 เม.ย. 65)
1 มี.ค. – 6 เม.ย. 65
3ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร1 มี.ค. – 8 เม.ย. 65
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์23 เม.ย. 65
5ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์25 เม.ย. 65
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา27 เม.ย. 65
2 พ.ค. 65
7ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองประกันคุณภาพของโรงพยาบาล27 - 30 เม.ย. 65
3 - 5 พ.ค. 65
(ถึงเวลา 18.00 น.)
8ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com4 - 5 พ.ค. 65
9 - 10 พ.ค. 65
9มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้ว 9 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด9 - 12 พ.ค. 65
13 - 16 พ.ค. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 20 - 24 พ.ค. 65
12จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  โทร. 044-223507 หรือ 044-223519