ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2565

การสละสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

ทั้งนี้ หากผู้ใดสละสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาแล้ว จะขอถอนการสละสิทธิ์ไม่ได้ และจะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 1. ตรวจสอบรายชื่อและศึกษารายละเอียดจากประกาศ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา 5,000 บาท
  (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 26 – 27 เม.ย. 65 (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 65) มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์ การขอรับทุนการศึกษา
 3. ตรวจสอบการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 4. หากผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนตามข้อ 1. สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพิ่มเติมในวันที่ 28 เม.ย. 65 และให้ดำเนินการยืนยันการขอรับทุน ระหว่างวันที่ 28 – 29 เม.ย. 65 (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. 65)
 5. ติดตามประกาศประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์รับทุน ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 3 พ.ค. 65
 6. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าระบบ TCAS
  ภายในวันที่ 13 พ.ค. 65

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา และค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้
หลังจากนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ธ.ค. 64 – 6 ม.ค. 65
บัดนี้ - 11 เม.ย. 65
2ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 6 ม.ค. 65
ภายในวันที่ 11 เม.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12 ม.ค. 65
20 เม.ย. 65
4สอบข้อเขียน16 ม.ค. 65
23 เม.ย. 65
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน20 ม.ค. 65
26 เม.ย. 65
6ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา20 - 23 ม.ค. 65
26 - 27 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 65)
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)24 ม.ค. 65
28 เม.ย. 65
8ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา24 - 25 ม.ค. 65
28 - 29 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. 65)
9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ 3 พ.ค. 65
10มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ เข้าระบบ TCAS13 พ.ค. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 65
20 - 24 พ.ค. 65
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020